<English text below>

Huishoudelijk Reglement

 1. Geïnteresseerden moeten meerderjarig zijn (18 jaar of ouder) om lid te kunnen worden van MAAKbar.
 2. Lidgeld voor MAAKbar bedraagt voor een individu 40 euro per jaar. Dit wordt geïnd via cash of overschrijving. Het lidmaatschap gaat in vanaf dat het geld wordt ontvangen door MAAKbar.
 3. Het lidgeld laat toe om gedurende een jaar werktuigen te ontlenen of iets te komen herstellen ter plaatse bij MAAKbar.
 4. Leden die werktuigen ontlenen gaan automatisch akkoord met het volledige huisreglement, dat op de website van MAAKbar is te raadplegen. Voorafgaand aan de eerste uitlening worden zij van het reglement op de hoogte gebracht.
 5. Vooraleer een lid voor de eerste keer een toestel uitleent bij MAAKbar wordt de identiteit van het lid geverifieerd. Verificatie gebeurt door het tonen een identiteitskaart, rijbewijs of ander officieel document.
 6. Uitgeleende werktuigen mogen enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik en niet voor handelspraktijken, verhuur, commerciële en professionele activiteiten.
 7. Enkel leden worden toegelaten om de werktuigen van MAAKbar te gebruiken, tenzij per uitzondering met expliciete toestemming van MAAKbar. Hoe dan ook, in geval van schade veroorzaakt door niet-leden wordt het lid dat het werktuig geleend heeft verantwoordelijk gesteld voor deze schade (persoonlijke of materiële), en zal dit lid instaan voor de herstelkosten of vervanging.
 8. Elk werktuig inclusief alle toebehoren zullen voor en na elke ontlening gezamenlijk nagekeken worden door de ontlener en een MAAKbar medewerker. Alle werktuigen moeten in dezelfde staat terug gebracht worden als waarin ze werden uitgeleend, op normale slijtage en onopzettelijke schade na. Het ontlenende lid staat in voor eventueel verlies, diefstal of schade door nalatigheid van de werktuigen. De ontlener dient het toestel zorgvuldig schoon te maken alvorens het terug te brengen. De kuip van een uitgeleende stofzuiger dient bijvoorbeeld geleegd en gereinigd te worden. Eventuele batterijen worden in volledig opgeladen toestand teruggebracht etc. Indien hieraan herhaaldelijk niet voldaan wordt, behoudt MAAKbar zich het recht voor om verdere uitleningen te weigeren en eventueel het lidmaatschap in te trekken.
 9. Als uitgeleende werktuigen beschadigd worden of niet terug gebracht worden zal MAAKbar het volledige bedrag voor herstelling of vervanging terug eisen van de ontlener. MAAKbar maakt met oog hierop een scan of foto van het officieel document dat elk lid voorafgaand aan de eerste ontlening toont aan MAAKbar.
 10. Als een toestel ernstig beschadigd wordt teruggebracht kan MAAKbar kiezen om het toestel te vervangen (binnen de 30 dagen). Het lid dat dit werktuig laatst leende staat in voor de vervangingskosten.
 11. Werktuigen worden steeds ontleend tijdens de openingsuren van MAAKbar. Werktuigen worden standaard een week aan individuen uitgeleend, met optie tot verlenging van een extra week, tenzij het toestel door een ander lid is gereserveerd. Werktuigen dienen terug gebracht worden tegen deze vervaldatum op een moment dat MAAKbar geopend is. De openingsuren staan steeds vermeld op onze website en in de online inventaris. MAAKbar behoudt het recht om hernieuwingen te weigeren en zal dit doen op basis van de vraag. Deze regeling geldt tenzij anders aangeduid op onze website.
 12. Indien een werktuig te laat terug gebracht wordt, kan een boete opgelegd worden van €5 euro per werktuig per week. Een boete kan maximaal de winkelprijs van het toestel bedragen. Boetes dienen steeds betaald te worden alvorens andere zaken kunnen geleend worden. MAAKbar behoudt het recht om boetes kwijt te schelden of aan te passen in geval van speciale omstandigheden.
 13. MAAKbar behoudt het recht de nodige stappen te ondernemen om niet terug gebrachte werktuigen of niet betaalde boetes op te eisen, inclusief het gebruik van rechtbanken, deurwaarders, …, en de kosten hiervan te verhalen op het betreffende lid.
 14. Leden gaan ermee akkoord dat MAAKbar niet verantwoordelijk is voor productie-, materiaal-, of kwaliteitsdefecten van het uitgeleende materiaal.
 15. De beheerders van MAAKbar zijn tijdens de openingsuren steeds beschikbaar voor uitleg over de werktuigen. Echter, van zodra een werktuig uitgeleend wordt, verklaart het lid in kwestie automatisch dat hij/zij in staat is om het werktuig op een veilige en juiste manier te gebruiken. Het lid verklaart daarbij ook dat alle mogelijke schade, inclusief lichamelijke letsels, berokkend door het werktuig, niet kan verhaald worden op MAAKbar en volledig ten laste van het lid valt. De ontlener kan de gebruiksaanwijzing van elke machine, voor zover beschikbaar, online terugvinden in de online inventaris van MAAKbar. De ontlener wordt geacht deze zorgvuldig te lezen en in acht te nemen bij gebruik van de machine. 
 16. Bij elk teken van onveiligheid of breuk van een uitgeleend toestel, verbindt de ontlener er zich toe het gebruik van het gereedschap dadelijk stop te zetten. In dat geval dient hij of zij het gereedschap zo spoedig mogelijk terug te brengen en de toestand van het werktuig te melden aan MAAKbar.
 17. MAAKbar behoudt zich ten allen tijde het recht voor om elke uitlening van werktuigen te weigeren voor grondige redenen.
 18. De kosten voor eventuele verbruiksgoederen zijn niet inbegrepen in het lidmaatschap. Verbruiksgoederen zijn verkrijgbaar bij MAAKbar. MAAKbar koopt alle niet gebruikte verbruiksgoederen terug die het eerder heeft verkocht.
 19. Bij uitlening zal steeds standaard de basisuitrusting aanwezig zijn voor gebruik van het werktuig. De kosten voor eventuele extra accessoires die sterk onderhevig zijn aan slijtage zijn niet inbegrepen in het lidmaatschap. Dergelijke accessoires zijn uitleenbaar bij MAAKbar tegen een vergoeding die in verhouding staat tot de gemiddelde slijtage per uitleenbeurt.
 20. Per uitleenbeurt kunnen maar een beperkt aantal werktuigen uitgeleend worden. Werktuigen die samen nodig zijn om een herstelling/werk gedaan te krijgen, kunnen samen worden uitgeleend.
 21. Je hoeft geen lid te zijn om gereedschap of onderdelen te doneren. We houden ons wel het recht voor om gereedschappen /onderdelen die niet voldoen te weigeren.
 22. Tijdens de openingsuren van MAAKbar, kan de ruimte vrij gebruikt worden voor herstellingen en workshops die open zijn voor alle leden. Deze workshops dienen wel op voorhand doorgegeven te worden om een goede planning te kunnen maken en leden te informeren. MAAKbar kan weigeren een workshop te laten doorgaan indien deze niet strookt met de ethische waarden van MAAKbar.
 23. Indien er tijdens workshops werktuigen gebruikt worden, is dit op eigen verantwoordelijkheid van de organisator, MAAKbar draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.
 24. MAAKbar verzamelt gegevens over zijn leden om een goede werking mogelijk te maken. Een overzicht van de bewaarde gegevens is te vinden in onze privacyverklaring. Het aanvaarden van deze privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze afspraken.

MAAKbar behoudt zich het recht om het huisreglement te allen tijde te wijzigen.

Privacy Verklaring

MAAKbar Leuven, gevestigd te Tiensestraat 226 te  3000 Leuven, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van het MAAKbar project zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die we verwerken: 

In het kader van lidmaatschap of donatie verwerken we je persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken: 

* Voor- en achternaam 

* Adresgegevens 

* Telefoonnummer 

* E-mailadres 

* Rijksregisternummer

Verwerken van persoonsgegevens: doel en grondslag: 

MAAKbar Leuven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw inschrijving bij MAAKbar

• Je te kunnen contacteren (telefoon, e-mail) bij een ontlening

• Verzenden van onze nieuwsbrief

• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Bewaring van persoonsgegevens: termijn

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig.

In de praktijk betekent dit

• Lidmaatschap: tot 1 jaar na beëindiging van je lidmaatschap

• Nieuwsbrief: tot je vraag van uitschrijving


Delen van persoonsgegevens met derden

MAAKbar Leuven verkoopt geen gegevens aan derden tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast nemen we maatregelen om uw data zo goed mogelijk te beschermen.

• Vermelden welke applicaties gebruikt worden

Beveiliging van persoonsgegevens

MAAKbar Leuven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor vragen kan je ons steeds contacteren via

Contactgegevens MAAKbar:

Stapelhuisstraat 15/17
Leuven, 3000
Belgium
Mail: info@maakbar.org

=============================================================================

<English> 

Internal rules

 1. Those interested to become a member of the MAAKbar family, should be of age (18 years or older)
 2. We charge 40 euros for an annual subscription of MAAKbar. The amount ould be paid cash or by bank transfer. Your membership starts from the moment MAAKbar has received your membership fee.
 3. The membership fee allows you to borrow tools or to use our work place to repair at MAAKbar.
 4. Members who borrow our tools, automatically agree with our internal rules. They will be informed about these rules when they borrow tools for the first time.
 5. Before you can borrow our tools, we ask you to verify your identity by showing your ID, driver’slicence, or another official document.
 6. Borrowed tools are for private use only. We ask you not to use them for commercial practices, rantalsn commercial and professional activities.
 7. MAAKbar members have exclusive access to our tools, exceptions can be made if MAAKbar agrees explicitly. If we determine damage to the tool, caused by a non-member, the member who borrowed the tool will be held responsible for the damage, and this member will be responsible for the costs to repair or replace it.
 8. Every tool, including all accessories, will be jointly checked by the borrower and a MAAKbar employee before and after each loan. All tools must be returned in the same condition as they were when they left MAAKbar, with the exception of normal wear and tear and accidental damage. The borrowing member is responsible for any loss, theft or damage due to negligence of the tools. The borrower must carefully clean the device before returning it. The tub of a borrowed vacuum cleaner must, for example, be emptied and cleaned. Any batteries will be returned in a fully charged condition etc. If this condition is repeatedly not met, MAAKbar reserves the right to refuse further loans and, if necessary, to withdraw membership.
 9. If loaned equipment is damaged or not returned, MAAKbar will demand the full amount for repair or replacement from the borrower. To this end, MAAKbar makes a scan or photo of the official document that each member shows to MAAKbar prior to the first loan.
 10. If a device is seriously damaged, MAAKbar can choose to replace the device (within 30 days). The member who last borrowed this tool is responsible for the replacement costs.
 11. Tools are always borrowed during the opening hours of MAAKbar. Tools are normally lent out to individuals for a week, with the option of extending an additional week, unless the unit is reserved by another member. Tools must be returned by this expiration date at a time when MAAKbar is open. You can find the opening hours on our website and in the online inventory. MAAKbar reserves the right to refuse renewals and will do so based on demand. This arrangement applies unless otherwise indicated on our website.
 12. If a tool is returned too late, a fine of € 5 per tool per week can be imposed. A fine may not exceed the retail price of the device. Fines must always be paid before other items can be borrowed. MAAKbar reserves the right to cancel or adjust fines in the event of special circumstances.
 13. MAAKbar reserves the right to take the necessary steps to claim non-returned tools or unpaid fines, including the use of courts, bailiffs, etc., and recover the costs thereof from the relevant member.
 14. Members agree that MAAKbar is not responsible for production, material, or quality defects of the loaned material.
 15. The administrators of MAAKbar are always available during opening hours to provide a user explanation. However, as soon as a tool is loaned, the member in question automatically declares that he / she is able to use the tool in a safe and correct manner. The member also declares that all possible damage, including physical injuries, caused by the tool cannot be recovered from MAAKbar and is entirely at the expense of the member. The borrower can find the operating instructions for each machine, if available, online in the MAAKbar online inventory. The borrower is expected to carefully read and observe this when using the machine.
 16. With every sign of insecurity or flaw of a loaned device, the borrower will immediately stop using the tool. In that case, he or she must return the tool as soon as possible and report the condition of the tool to MAAKbar.
 17. MAAKbar reserves the right at all times to refuse any loan of equipment for serious reasons.
 18. The costs for any consumables are not included in the membership. Consumables are available at MAAKbar. MAAKbar buys back all unused consumables that it has previously sold.
 19. In the case of a loan, the basic equipment for the use of the tool will always be standard. The costs for any additional accessories that are subject to wear and tear are not included in the membership. Such accessories can be borrowed from MAAKbar for a fee that is in proportion to the average wear per loan.
 20. Only a limited number of tools can be borrowed per loan. Tools that are needed together to get a repair / work done can be borrowed together.
 21. You do not have to be a member to donate tools or parts. We reserve the right to refuse tools / parts that do not comply.
 22. During the opening hours of MAAKbar, our work place can be used freely for repairs and workshops that are open to all members. These workshops must be passed on in advance to be able to make a good planning and to inform members. MAAKbar may refuse to let a workshop take place if it is inconsistent with the ethical values ??of MAAKbar.
 23. The usage of tools during workshops is the sole responsibility of the organizer, MAAKbar is not responsible for this.
 24. MAAKbar collects data about its members to enable a proper functioning. An overview of the saved data can be found in our privacy statement. Accepting this privacy statement is an integral part of these agreements.

MAAKbar reserves the right to change the house rules at any time.

Privacy declaration

MAAKbar Leuven, established at Tiensestraat 226 in  3000 Leuven, is responsible for the processing of personal data in the context of the MAAKbar project as shown in this privacy statement.

Personal data that we process

We process your personal data in the context of membership or donation. Below you will find an overview of the personal data that we process:

•?First and last name
•?Address data
•?Telephone number
•?E-mail address
•?National Insurance number

Processing of personal data: purpose and basis

MAAKbar Leuven processes your personal data for the following purposes:

• Dealing with your registration at MAAKbar
• Being able to contact you (telephone, e-mail) when borrowing
• Sending our newsletter
• Inform you about changes to our services and products

Retention of personal data: period

We do not store your personal data for longer than necessary.

In practice, this means

• Membership: up to 1 year after termination of your membership
• Newsletter: up to your cancellation request

Sharing of personal data with third parties

MAAKbar Leuven does not sell data to third parties unless to comply with a legal obligation. In addition, we take measures to protect your data as well as possible.

• Indicate which applications are used

Security of personal data

MAAKbar Leuven takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes.

For questions you can always contact us via

MAAKbar contact details:

Stapelhuisstraat 15/17
Leuven, 3000
Belgium
Mail: info@maakbar.org