MAAKbar

Huishoudelijk Reglement

 1. Geïnteresseerden moeten meerderjarig zijn (18 jaar of ouder) om lid te kunnen worden van MAAKbar.

 2. Lidgeld voor MAAKbar bedraagt voor een individu 30 euro per jaar. Dit wordt geïnd via cash of overschrijving. Het lidmaatschap gaat in vanaf dat het geld wordt ontvangen door MAAKbar.

 3. Het lidgeld laat toe om gedurende een jaar werktuigen te ontlenen of iets te komen herstellen ter plaatse bij MAAKbar.

 4. Leden die werktuigen ontlenen gaan automatisch akkoord met het volledige huisreglement, dat op de website van MAAKbar is te raadplegen. Voorafgaand aan de eerste uitlening worden zij van het reglement op de hoogte gebracht.

 5. Vooraleer een lid voor de eerste keer een toestel uitleent bij MAAKbar wordt de identiteit van het lid geverifieerd. Verificatie gebeurt door het tonen een identiteitskaart, rijbewijs of ander officieel document.

 6. Uitgeleende werktuigen mogen enkel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik en niet voor handelspraktijken, verhuur, commerciële en professionele activiteiten.

 7. Enkel leden worden toegelaten om de werktuigen van MAAKbar te gebruiken, tenzij per uitzondering met expliciete toestemming van MAAKbar. Hoe dan ook, in geval van schade veroorzaakt door niet-leden wordt het lid dat het werktuig geleend heeft verantwoordelijk gesteld voor deze schade, en zal dit lid instaan voor de herstelkosten of vervanging.

 8. Elk werktuig inclusief alle toebehoren zullen voor en na elke ontlening gezamenlijk nagekeken worden door de ontlener en een MAAKbar medewerker. Alle werktuigen moeten in dezelfde staat terug gebracht worden als waarin ze werden uitgeleend, op normale slijtage en onopzettelijke schade na. Het ontlenende lid staat in voor eventueel verlies, diefstal of schade door nalatigheid van de werktuigen. De ontlener dient het toestel zorgvuldig schoon te maken alvorens het terug te brengen. De kuip van een uitgeleende stofzuiger dient bijvoorbeeld geleegd en gereinigd te worden. Eventuele batterijen worden in volledig opgeladen toestand teruggebracht etc. Indien hieraan herhaaldelijk niet voldaan wordt, behoudt MAAKbar zich het recht voor om verdere uitleningen te weigeren en eventueel het lidmaatschap in te trekken.

 9. Als uitgeleende werktuigen beschadigd worden of niet terug gebracht worden zal MAAKbar het volledige bedrag voor herstelling of vervanging terug eisen van de ontlener. MAAKbar maakt met oog hierop een scan of foto van het officieel document dat elk lid voorafgaand aan de eerste ontlening toont aan MAAKbar.

 10. Als een toestel ernstig beschadigd wordt teruggebracht kan MAAKbar kiezen om het toestel te vervangen (binnen de 30 dagen). Het lid dat dit werktuig laatst leende staat in voor de vervangingskosten.

 11. Werktuigen worden steeds ontleend tijdens de openingsuren van MAAKbar. Werktuigen worden standaard een week aan individuen uitgeleend, met optie tot verlenging van een extra week, tenzij het toestel door een ander lid is gereserveerd. Werktuigen dienen terug gebracht worden tegen deze vervaldatum op een moment dat MAAKbar geopend is. De openingsuren staan steeds vermeld op onze website en in de online inventaris. MAAKbar behoudt het recht om hernieuwingen te weigeren en zal dit doen op basis van de vraag. Deze regeling geldt tenzij anders aangeduid op onze website.

 12. Indien een werktuig te laat terug gebracht wordt, kan een boete opgelegd worden van €5 euro per werktuig per week. Een boete kan maximaal de winkelprijs van het toestel bedragen. Boetes dienen steeds betaald te worden alvorens andere zaken kunnen geleend worden. MAAKbar behoudt het recht om boetes kwijt te schelden of aan te passen in geval van speciale omstandigheden.

 13. MAAKbar behoudt het recht de nodige stappen te ondernemen om niet terug gebrachte werktuigen of niet betaalde boetes op te eisen, inclusief het gebruik van rechtbanken, deurwaarders, …, en de kosten hiervan te verhalen op het betreffende lid.

 14. Leden gaan ermee akkoord dat MAAKbar niet verantwoordelijk is voor productie-, materiaal-, of kwaliteitsdefecten van het uitgeleende materiaal.

 15. De beheerders van MAAKbar zijn tijdens de openingsuren steeds beschikbaar voor uitleg over de werktuigen. Echter, van zodra een werktuig uitgeleend wordt, verklaart het lid in kwestie automatisch dat hij/zij in staat is om het werktuig op een veilige en juiste manier te gebruiken. Het lid verklaart daarbij ook dat alle mogelijke schade, inclusief lichamelijke letsels, berokkend door het werktuig, niet kan verhaald worden op MAAKbar en volledig ten laste van het lid valt. De ontlener kan de gebruiksaanwijzing van elke machine, voor zover beschikbaar, online terugvinden in de online inventaris van MAAKbar. De ontlener wordt geacht deze zorgvuldig te lezen en in acht te nemen bij gebruik van de machine.

 16. Bij elk teken van onveiligheid of breuk van een uitgeleend toestel, verbindt de ontlener er zich toe het gebruik van het gereedschap dadelijk stop te zetten. In dat geval dient hij of zij het gereedschap zo spoedig mogelijk terug te brengen en de toestand van het werktuig te melden aan MAAKbar.

 17. MAAKbar behoudt zich ten allen tijde het recht voor om elke uitlening van werktuigen te weigeren voor grondige redenen.

 18. De kosten voor eventuele verbruiksgoederen zijn niet inbegrepen in het lidmaatschap. Verbruiksgoederen zijn verkrijgbaar bij MAAKbar. MAAKbar koopt alle niet gebruikte verbruiksgoederen terug die het eerder heeft verkocht.

 19. Bij uitlening zal steeds standaard de basisuitrusting aanwezig zijn voor gebruik van het werktuig. De kosten voor eventuele extra accessoires die sterk onderhevig zijn aan slijtage zijn niet inbegrepen in het lidmaatschap. Dergelijke accessoires zijn uitleenbaar bij MAAKbar tegen een vergoeding die in verhouding staat tot de gemiddelde slijtage per uitleenbeurt.

 20. Per uitleenbeurt kunnen maar een beperkt aantal werktuigen uitgeleend worden. Werktuigen die samen nodig zijn om een herstelling / werk gedaan te krijgen, kunnen samen worden uitgeleend.

 21. Je hoeft geen lid te zijn om gereedschap of onderdelen te doneren. We houden ons wel het recht voor om gereedschappen /onderdelen die niet voldoen te weigeren.

 22. Tijdens de openingsuren van MAAKbar, kan de ruimte vrij gebruikt worden voor herstellingen en workshops die open zijn voor alle leden. Deze workshops dienen wel op voorhand doorgegeven te worden om een goede planning te kunnen maken en leden te informeren. MAAKbar kan weigeren een workshop te laten doorgaan indien deze niet strookt met de ethische waarden van MAAKbar.

 23. Indien er tijdens workshops werktuigen gebruikt worden, is dit op eigen verantwoordelijkheid van de organisator, MAAKbar draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

 24. MAAKbar verzamelt gegevens over zijn leden om een goede werking mogelijk te maken. Een overzicht van de bewaarde gegevens is te vinden in onze privacyverklaring. Het aanvaarden van deze privacyverklaring maakt integraal deel uit van deze afspraken.

MAAKbar behoudt zich het recht om het huisreglement te allen tijde te wijzigen.

Privacy Verklaring

MAAKbar Leuven, gevestigd te Tiensestraat 3000 Leuven, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van het MAAKbar project zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die we verwerken

In het kader van lidmaatschap of donatie verwerken we je persoonsgegevens. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Rijksregisternummer

Verwerken van persoonsgegevens: doel en grondslag

MAAKbar Leuven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw inschrijving bij MAAKbar

 • Je te kunnen contacteren (telefoon, e-mail) bij een ontlening

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Bewaring van persoonsgegevens: termijn

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig.

In de praktijk betekent dit

 • Lidmaatschap: tot 1 jaar na beëindiging van je lidmaatschap

 • Nieuwsbrief: tot je vraag van uitschrijving

Delen van persoonsgegevens met derden

MAAKbar Leuven verkoopt geen gegevens aan derden tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast nemen we maatregelen om uw data zo goed mogelijk te beschermen.

 • Vermelden welke applicaties gebruikt worden

Beveiliging van persoonsgegevens

MAAKbar Leuven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor vragen kan je ons steeds contacteren via

Contactgegevens MAAKbar:

Tiensestraat 226

3000 Leuven

Mail: magda@maakbaarleuven.be